Международна научна конференция 2012

Тема: Изследователски методи и технологии в икономическите и социални науки

6 – 7.10.2012 г., Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

Тематични направления: 

  1. Философия на разделението между „качествени" и „количествени" методи в икономическите и социални науки.
  2. Съвременни проблеми при формиране на методологическия арсенал в икономическите и социални науки.
  3. Нови изследвания в областта на качествените и количествените методи в икономическите и социални науки.
  4. Обучение по Статистика и Математика за студенти по икономически и социални науки.
  5. Проблеми на индикаторите в икономическите и социални науки.
  6. Интелигентни методи за обработка на бизнес информация.
  7. Критерии за научност в икономическите и социални изследвания.
  8. Математическо моделиране и анализ на данните в икономическите и социални науки.
  9. Социална комуникация, социално участие и интерактивни мас-медии.

Цел на Конференцията:

Споделяне и популяризиране на опит в ефективно приложение на изследователски методи в науката, образователния процес и практиката.

Международната конференция е посветена на новите предизвикателства и свързаните с тях въпроси на съвременността, по които трябва да вземе отношение академичната общност. Ще се дискутират актуални проблеми на икономическите и социални науки, отнасящи се до подходи и методи, позволяващи постигането на точни и достоверни резултати, необходими за практиката. Създаването и поддържането на качествен диалог между науката и социалната дейност очевидно преминава през етапа на създаване на солидни връзки между теоретичното и емпиричното ниво на познание. В този етап ролята на методологията е решаваща.

Форматът и организацията на научната проява са насочени към създаване на научна атмосфера, благоприятстваща дискусията, критиката и обмяната на идеи между привърженици на различни теории и подходи в академичната общност.

Участници:

Участник с доклад – Вие можете да участвате с доклад. Моля, заявете своето участие като лектор, като се свържете с организационните секретари на конференцията на имейл: conf2012fisn@uni-plovdiv.bg.

Изпращането на резюме и кратко представяне на участника с доклад става с EasyChair или на имейл: conf2012fisn@uni-plovdiv.bg

Докладите, изнесени на конференцията, ще бъдат публикувани в сборник на езика, в който са представени. 

Посетители – Конференцията е отворена за посетители – слушатели и участници в дискусии. Моля, заявете своето присъствие, като попълните безплатна регистрационна форма в сайта на конференцията.

Работни езици

Работните езици на конференцията са български и английски.